Torres elèctriques posen en perill la seguretat dels veïns

També vam denunciar la falta de manteniment de les mateixes, fet constatable en la manca d’esporga dels arbres que hi ha sota la línia aèria de mitja tensió, on les branques gairebé arribaven a tocar els conductors de 25.000 V. 

En data 31 de Juliol de 2015, la CUP de Masquefa va presentar escrit de denúncia al Departament d’Indústria de la Generalitat per posar de manifest tant la presentació a l’Ajuntament de Masquefa d’un projecte de reforma de Línia Aèria de Mitja Tensió (25 kV) que no complia els reglaments i normatives aplicables, com la situació antireglamentària de les instal·lacions d’Endesa al barri del Maset de Masquefa (línies de baixa tensió, línia de mitja tensió aèria, centres de transformació).

També vam denunciar la falta de manteniment de les mateixes, fet constatable en la manca d’esporga dels arbres que hi ha sota la línia aèria de mitja tensió, on les branques gairebé arribaven a tocar els conductors de 25.000 V.

Tot i que el projecte presentat no complia el reglament elèctric ni altres normatives aplicables, els tècnics i el regidor d’Urbanisme van donar-hi el vist-i-plau i van concedir la corresponent llicència d’obres, concedida el 6 de març de 2015. El 23 d’octubre de 2015, l’inspector del Departament d’Indústria va enviar-nos la resposta d’Endesa en la que s’indicava que estaven en converses amb l’Ajuntament de Masquefa per solventar aquesta situació. El 6 de noviembre vam tornar a requerir a la Direcció d’Energia la documentació existent de legalització de les instal·lacions i les actes d’inspecció periòdiques de la línia de mitja tensió i centres de transformació. Encara no hem rebut cap resposta, fet que sembla provar la inexistència de dita documentació. La realitat és que a dia d’avui, Endesa no ha presentat cap projecte per solventar les irregularitats existents en la seva xarxa de distribució. Tenint en compte que es tracten d’instal·lacions amb un risc intrínsec elevat, és molt greu la manca de reacció per part de la companyia distribuidora Endesa Distribución S.L.U.

Han passat més de 8 mesos i continuem amb unes instal·lacions que comporten risc molt greu per la seguretat de les persones i els béns. Aquest mes d’abril hem tornat a demanar al Departament d’Indústria la documentació justificativa de la legalitat de les instal·lacions d’Endesa En cas de no disposar Endesa de la corresponent documentació de legalització, instarem a la Generalitat a que faci posar al día amb la major brevetat les instal·lacions de la companyia distribuidora per la seguretat de tots els veïns. 

 

Tot i que el projecte presentat no complia el reglament elèctric ni altres normatives aplicables, els tècnics i el regidor d’Urbanisme van donar-hi el vist-i-plau i van concedir la corresponent llicència d’obres